header image

УСЛУГИ

УСЛУГИ

Продажба на имот


Помощник

Покупко-продажба

Резервационната такса. Резервацията е от 1000 до 5000 евро, в зависимост от цената на обекта и споразумениетос продавача. След заплащане на резервацията обектът ще бъде спрян от продажба. Тя е валидна в рамките на от 2 до 4 седмици, след което се приеме плащането на първата вноска. Резервационна такса не подлежи на връщане, ако бъдещият собственик е променил решението си да купуват недвижимия имот. Сумата на резервацията ще бъде приспадната от размера на първоначалната вноска. 
За резервации на къщи трябва да се остави депозит в размер на 5000 евро, или 10% от стойността на имота. 

Предварителен договор. В него са написани всички условия за покупко-продажба на имота. Необходими елементи, които трябва да съдържа предварителен договор:
1. Две страни - Продавач и Купувач. 
2. Доказателства, че продавачът е собственик на имота, който се продава. 
3. Точното и пълно описание на имота, който се продава.
4. Срок на Предварителен договор - когато започва действието на договора и когато (точната дата или до коя дата), и двете страни трябва да подпише нотариалния акт. 
5. Цена на имота - пълната цена и в какъв размер е получено капаро. Ако цената се плаща на части. то в какви срокове и при какви размери. Трябва да са указани срокове за получаване на Акт 14, Акт 15 и Удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата /Акт 16/, ако плащанията са обвързани с получаване на документите. 
6. Продавачът декларира, че имотът не е обременен и т.н.
7. Санкциите, които могат да бъдат наложени на продавача и санкциите, които могат да бъдат наложени на купувача.

Следва събиране и изготвяне на необходимите документи за сделка,  а оформянето на сделката пред нотариус е съпроводено с окончателното плащане на имота и прехвърляне на права на собственост на купувача. 

Нотариално оформление

Окончателното прехвърляне на правото на собственост се извършва пред местен нотариус в предварително уговореното време между страните. За чужденци е необходимо присъствието на лицензиран преводач на сделката, за да се гарантира прехвърлянето на правото на собственост. Ако купувачът не може да присъства на сделката в България, се изисква наличието на пълномощно на лицето, което може да подпише акт на името на купувача. 
Новият нотариален акт задължително се вписва в държавния регистър и сеполучава възможно е в рамките на 1-7 дни от датата на преминаване на нотариалната сделка. Нотариален акт е еквивалент на "Документ, потвърждаващ правото на собственост". 

Важно: След закупуване на имота, той трябва да бъде регистриран в Агенция по вписвания - БУЛСТАТ (за чуждите граждани) в рамките на седем дни от получаване на нотариалния акт от службата по вписванията и след това регистриран в данъчната служба по местонахождение на имота в продължение на два месеца.

Данъци в България

С данък в България се облагат всички недвижими имоти, с изключение на гори и обработваема земеделска земя.
Данък за недвижими имоти, дадена под наем, се заплаща от наемодателя.

ДДС

Размерът на ДДС в България е 20 % с някои изключения. Някои от областите на дейност са освободени от ДДС, други са с ДДС в по-малък размер. 

Данъчно облагане на частни лица
 

Данъчно облагане годишен доход на физическите лица в България е 10%.

Такси при покупко-продажба на недвижими имоти

- Данък за придобиване на недвижими имоти – 2-5 % от продажната цена
- Нотариална такса - събира се по тарифа, в съответствие със Закона за нотариусах и нотариалната дейност и приложението към Закона "Тарифи нотариални такси"
- Изготвяне на нотариалния акт - като цяло разходите за извършване на нотариален акт се определя от нотариус, в съответствие с тарифите или адвокат.
- Допълнително се заплащат услугите на преводач, в момента на подписване на нотариалния акт за собственост на нотариус. Според законите на сделката трябва да присъства лицензиран преводач. Стойността на своите услуги може да достигне от 20 до 70 евро на час в зависимост от региона на провеждане на сделката, на езика, на който превеждат и понякога броят на хората, които превеждат. 
- В случаите, когато купувачът не може да присъства лично, той може да направи пълномощно за всяко лице, което да присъства и да го представлява на сделката. 

Това са разходите и те възлизат на около 5-7 % от стойността на имота, вписан в нотариалния акт. Тези разходи са еднократни и се заплащат на новия собственик на недвижимия имот. 

След извършване на сделката собственикът на имота е длъжен в двумесечен срок (при наличие на Акт 16) да декларира имота в данъчната служба.
Данък сгради се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и 30 октомври на годината, към която те се отнасят. За лица, извършващи пълно плащане (за цялата година) от 1 март до 30 април се предоставя отстъпка в размер 5 на сто.

В България също има данък смет (за всеки регион си процент от стойността на обекта в нотариалния акт). Таксата се определя от местните власти. Когато до края на предходната година местната администрация не е определил размер на таксата за извозване на битови отпадъци за следващата година, таксата се събира на текущата тарифа на 31 декември на предходната година. Заплаща едновременно с данък върху недвижимите имоти. За частни жилища такса смет се определя в зависимост от стойността на жилищата.

Ежегодно до края на февруари всеки собственик на недвижими имоти получава от данъчната служба уведомление за дължимата сумата за данък върху имота и такса за извозване на битови отпадъци. 
Размерът на таксите е различен в някои градове:
Варна - 0,20%,
Пловдив - 0,21%,
Бургас - 0,17%,
София - 0,245%+5лв.

Такса за обслужване на клиенти

В съвременните жилищни комплекси в България, има такса за сервизно обслужване, което включва: охрана, почистване на територията, на работа при озеленяване, поддръжка на басейна и др. Таксата се заплаща веднъж годишно на квадратен метър площ на апартамента и може да бъде от 5 до 15 евро.

Комунални плащания 

Месечно съгласно отчетени данни се заплащат сметки за комунални услуги: студена и топла вода, електричество. Телефонните разговори се плащат почасово, в съответствие с установените тарифи. 
В момента тарифите са следните:
Вода - 1,25 Евро/ куб. м ;
Електричество - дневн. - 0,11 Евро/кВтч; ночн. - 0,08 Лв./кВтч;

Данъчно облагане на дружества

Фирмите плащат "корпоративен данък е в размер на 10 % от нетните си доходи. 

Данъчна служба и Булстат

По закон, чуждестранните граждани са длъжни да декларират, че са собственик на имот в Агенция по вписвания-регистър Булстат и да декларират в данъчната администрация, че имат имот в страната. Наличието на Булстат номер позволява на държавата по-лесно да определи на данъкоплатците.
Чужденци (физически лица), които са си купили имоти в България са длъжни в рамките на 7 дни от датата на придобиване да се регистрират в регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията.
Физическите лица, независимо от различните основания за вписване (например имат по няколко апартамента) могат да имат само една регистрация (един код Булстат).
Агенцията определя уникален единен идентификационен код (ЕИК), задължителен за тези, които трябва да бъдат вписани в регистър Булстат, наречен "код по Булстат". Кода е безсрочен. Но всяка промяна трябва да бъде декларирана в 7 дневен срок от датата на промяната. 

Ако имотът се купува до етап "груб строеж", ще трябва да почакате, докато сградата не бъде въведена в експлоатация и едва след това да се регистрира имота в данъчната служба. Срока за деклариране в този случай - 2 месеца след получаване на акт 16.

Недвижими имоти 2024 от IBG Property © all rights reserved US

ПРОДАЙТЕ С НАС