header image

УСЛУГИ

УСЛУГИ

Счетоводни услуги


Счетоводни услуги

Счетоводни услуги:

 • Обработка приходни и разходни първични счетоводни документи
 • Изготвяне Главна книга, Оборотна ведомост, платежни нареждания
 • Изготвяне Хронологичен регистър
 • Изготвяне Аналитичен регистър
 • Изготвяне на ДДС дневници и декларации
 • Изготвяне на Годишен Финансов Отчет
 • Изготвяне на счетоводни и данъчни амортизационни планове
 • Изготвяне на Интрастат и Vies декларации
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации
 • Изготвяне на отчет към НОИ
 • Публикуване на Годишен Финансов Отчет
 • Изготвяне на документи за банкови кредити, лизинг
 • Изготвяне на счетовогна политика
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан
 • Изчисление на авансовата вноска за данък върху печалбата
 • Еднократно изготвяне на Годишен Финансов Отчет
 • Счетоводно завеждане на банкови сметки
 • Водене на едностранно и двустранно счетоводство
Услуги ТРЗ:
 • Изготвяне и регистрация на: трудови договори, граждански договори, договор управление и контрол, почасов договор
 • Изготвяне на индивидуална длъжностна характеристика
 • Изготвяне на УП1, УП2, УП3
 • Изготвяне служебни бележки за:изплащане на детски, кандидатстване в ясли и детски градини, кандидатстване по национални програми в подкрепа на майчинството, бюрото по труда, служещи пред съответното учебно заведение
 • Попълване и заверка на осигурителна книжки
 • Попълване на трудови книжки
 • Попълване и подаване на декларация за регистрация и дерегистрация на самоосигуряващи се лица
 • Попълване и подаване на декларация образец 1 и 6
 • Попълване на декларация образец 6 за самоосигуряващи се лица
 • Изготвяне на разплащателни ведомости
 • Изготвяне на правилник за организация на работната заплата
 • Консултации за всички видове обезщетения по Кодекса на труда
 • Подаване на болнични листи в НОИ
Други услуги и консултации:
 • Регистрация към комисия за защита на личните данни
 • Агенция за финансово разузнаване
 • Регистрация в инспекция по труда, регистрация на ревизионна книга
 • Регистрация в регистър Булстат
 • Регистрация по ЗДДС и дерегистрация
 • Интернет банкиране

Недвижими имоти 2024 от IBG Property © all rights reserved US

ПРОДАЙТЕ С НАС